Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 75 - Vodní hospodářství

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

7500 Vodní hospodářství. Základní normy (1)

7501 Vodní hospodářství. Názvosloví (19)

7502 Vodní hospodářství. Výpočty (6)

7504 Hydromeliorace (1)

7507 Kanalizace. Vybavení šachet (2)

7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl (3)

7514 Hydrologické údaje povrchových vod (1)

7515 Hydrologické údaje podzemních vod (1)

7520 Hydrotechnika (3)

7521 Úpravy vodních toků (8)

7522 Ochrana před povodněmi (1)

7523 Vodní toky a hráze (6)

7524 Nádrže a zdrže (5)

7526 Stavby pro využití vodní energie (1)

7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz (7)

7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování (1)

7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování (2)

7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy (1)

7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce (3)

7542 Hydromeliorace. Odvodňování (3)

7543 Hydromeliorace. Závlahy (4)

7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy (1)

7550 Vodárenství. Všeobecné normy (11)

7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody (1)

7552 Vodárenství. Úprava vody (6)

7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody (4)

7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí (47)

7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech (25)

7557 Výrobky pro úpravu vody (23)

7558 Chemické výrobky pro úpravu vody (90)

7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz (11)

7560 Kanalizace. Všeobecné normy (3)

7561 Kanalizace. Stokové sítě (11)

7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích (3)

7563 Kanalizace. Trubní materiály (8)

7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod (28)

7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod (7)

7566 Kanalizace. Technologická zařízení (4)

7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace (16)

7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz (11)

7570 Jakost vod. Odběr vzorků (39)

7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod (3)

7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů (2)

7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod (58)

7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod (57)

7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod (71)

7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod (37)

7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod (89)

7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod (30)

7580 Jakost vod. Rozbor kalů (26)

7581 Jakost vod. Úprava kalů. (1)

7590 Vodohospodářské služby a opětovné využití vody (14)